Medezeggenschapsraad


 

 

Nieuws

5 november 2021

De rol van de MR naar aanleiding van de voorgenomen samenwerking Tabitha-Wilgen 

De MR heeft de belangrijke taak om de belangen te behartigen van ouders en leerkrachten op het gebied van beleid. Via de brief van het bestuur van Meer Primair bent u op de hoogte gebracht van de toekomstige samenwerking tussen Tabitha en de Wilgen. Onder deze samenwerking vallen verschillende onderwerpen zoals intensiever samenwerken op gebied van MR, expertise delen en gezamenlijke activiteiten organiseren Wij gebruiken de kracht van beide scholen en elkaars kwaliteit.  

Als MR hebben we adviesrecht op de voorgenomen samenwerking. We vinden het belangrijk om met alle betrokkenen samen te werken aan een vorm waarin de scholen het best mogelijke onderwijs voor de kinderen kunnen realiseren. We zullen daarom een proces inrichten waarmee we de inbreng van ouders en het schoolteam kunnen ophalen en de vertegenwoordiging zo goed mogelijk kunnen invullen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd mailen naar mr@cbs-tabitha.nl  


Wat doen wij?

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel. In ons geval bestaat de MR uit 8 leden (4 ouders, 4 personeelsleden). Zij stellen zich hieronder aan u voor.In de MR bespreken we ongeveer 6 keer per jaar de gang van zaken in de school. Jaarlijks komen de plannen van de school aan bod en de verdeling van financiële middelen. Ook als er veranderingen plaatsvinden in het schoolbeleid, wordt dat met de MR besproken.

De MR heeft hierbij wettelijk vastgestelde bevoegdheden. Over sommige onderwerpen geeft de MR (gevraagd en ongevraagd) advies. Bij andere onderwerpen mag een besluit pas genomen worden als de MR daarmee heeft ingestemd. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van schooltijden, hoe omgegaan wordt met het geld voor het verlagen van de werkdruk van personeel, of het invoeren van nieuwe onderwijsconcepten. De MR mag ook zelf een initiatief nemen en voorstellen doen aan de school.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn dus welkom. De vergaderdata zijn terug te vinden op de jaarkalender. In sommige gevallen kan van openbaarheid worden afgezien.


Voor vragen aan de MR kunt u een email sturen aan:
mr@cbs-tabitha.nl


Advies
Advies MR inzake nieuwe school Nassaupark
Brief niet-instemming juni 2023
Brief instemming januari 2024

In het schooljaar 2023-2024 zal de MR vergaderen op de volgende data, aanvangsttijd 20:00:

13 september 2023
15 november 2023
13 december 2023
14 februari 2024
3 april 2024
19 juni 2024

Notulen 2022-2023

Notulen 28 september 2022
Notulen 14 december 2022
Notulen 08 februari 2023
Notulen 12 april 2023

De huidige leden van de MR stellen zich hieronder graag aan u voor:

Tom Snelting (voorzitter)

Mijn naam is Tom Snelting, getrouwd met Nastassja en trotse vader van Jonathan en Kasper. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, als toetsenist in diverse bandjes. Ik werkals adviseur bij Fenom Ontwikkelkracht dagelijks aan een optimale omgeving voor het leren en de ontwikkeling van onze kinderen, in scholen, de kinderopvang en bij gemeenten. Een prachtige baan, omdat deze instellingen een zeer betekenisvolle rol hebben in het leven van de kinderen, de ouders en hun omgeving.

Toen we zelf voor de schoolkeuze stonden, kwamen wij al snel uit bij Tabitha. Omdat we ons zeer thuis voelen bij de grondgedachte: ‘Iedereen is uniek, niemand volmaakt, maar samen zijn we compleet!’.
Een motto dat wij herkennen in de praktijk en de sfeer in de school. In de rol van MR-lid, draag ik graag mijn steentje bij om al het goede te behouden, waar mogelijk uit te bouwen en waar nodig te verbeteren. Het is leuk om dat te kunnen doen met actuele kennis van de beide ‘werelden’ waarin kinderen opgroeien en de verantwoordelijkheid die bij de verschillende rollen hoort.

 

Riz Ahmed (oudergeleding)

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het zorg & welzijn domein. Daarbij ondersteun ik organisaties op verschillende wijze variërend van (interim) management, project-/programmamanagement en advisering. Ik geniet ervan als mijn bijdrage leidt tot een verbetering voor onze zorg en welzijn. Als ouder is het voor mij belangrijk om een impact te hebben op het welzijn van mijn kinderen. Daarom ben ik ook heel blij dat ik deel mag uitmaken van de MR. Als onderdeel van de oudergeleding mag ik samen met de personeelsgeleding een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en welzijn van onze kinderen. Daarbij is het voor mij niet alleen belangrijk dat de kinderen een goede, mooie en stevige basis meekrijgen, maar dat zij naast een leerzame periode ook terugkijken op deze fase in hun leven als een leuke, plezierige en fijne periode. Vanuit mijn bijdrage in de MR zet ik mij daar voor in. Het lijkt mij leuk om van andere ouders te horen op welke manieren we dit verder kunnen verbeteren voor onze kinderen.


Sandra Butter (oudergeleding)

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Sandra Butter-van Dijk, getrouwd met Maikel van Dijk en moeder van twee mooie meiden, Lynn en Kaya.
Zoals iedere ouder gun ik mijn kinderen een fijne, zorgeloze en veilige tijd op school. Mijn drijfveer om
in de MR te gaan is dan ook goed onderwijs voor onze kinderen. En met goed onderwijs bedoel ik dat
de kinderen met plezier naar school gaan, gewaardeerd worden om wie ze zijn en dat de talenten die
ze hebben zo goed mogelijk benut worden. Aan de school de taak om dit zo goed mogelijk te begeleiden en te zorgen dat ze de beste resultaten halen.
Maar ik ben ook zeker van mening dat de school dit niet zonder de ouders kan. Ouders en school kunnen elkaar ondersteunen en hun bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Doel is het leren, de motivatie en de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Een goede communicatie tussen school en ouders is daarin essentieel.
Zelf ben ik ook werkzaam in het onderwijs. Ik werk op Klavertje vier, een grote school in de wijk Floriande. Ik sta daar al een aantal jaar voor de klas en ben daarnaast ook jaarteam coördinator van de hele middenbouw.
Vanuit meerdere perspectieven kan ik meedenken over het onderwijs op Tabitha en mede door mijn ervaringen in het onderwijs zal ik veel kunnen bijdragen en toevoegen aan de MR. De balans zoeken tussen sparren, kritisch zijn en afstemmen, altijd met het oog op de kwaliteit van het onderwijs, is een mooie uitdaging!


Patricia Selman (oudergeleding)

Hallo allemaal, ik ben Patricia Selman, moeder van Tiana (groep 5), Fabian, (groep 2) en Ravi (groep 2). In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om leuke uitstapjes met de kinderen te maken, met vriendinnen naar een terras te gaan, of een fijn boek in een warm bad te lezen. Ik werk als teamleider van de acute ambulante afdelingen van Levvel, jeugdhulp en kinder- en jeugdGGZ. Daar zet ik me, samen met mijn collega’s, in voor het voorkomen van opnames en uithuisplaatsingen. Als teamleider ben ik nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het beleid rondom deze afdelingen en denk ik kritisch mee hoe de zorg verder verbeterd kan worden. Ik denk dat hier overlap zit met de medezeggenschapsraad die ook kritisch meedenkt hoe het onderwijs en het leerklimaat van de school verbeterd kan worden.

Ik neem graag deel aan de medezeggenschapsraad omdat ik geloof in een school met betrokken ouders. In het verleden, toen we nog wat laagdrempeliger bij school betrokken konden zijn, was ik klassenouder, luizenouder, en computerouder en was ik wekelijks in de school te vinden. Ik vind het fijn dat Tabitha een school is, waar ouders en leerkrachten samen kunnen werken om kinderen zo fijn en prettig mogelijk op te laten groeien. Ik geloof erin dat school voor ieder kind een fijne omgeving moet zijn, waar ieder kind op zijn eigen niveau successen kan behalen en trots kan zijn op zijn eigen resultaten. Een school waar ieder kind mag zijn wie hij is, met alle talenten en dingen die lastig gaan erbij, is voor mij een goede school. Ik hoop voor alle kinderen van Tabitha dat ze later met veel plezier terugdenken aan de tijd die ze er gehad hebben en de dingen die ze er geleerd hebben. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.


Jaap Verschoor (teamgeleding)
Mijn naam is Jaap Verschoor. Vader van twee kinderen en woonachtig in Katwijk. Ik kom uit de reclamewereld en heb op latere leeftijd de overstap gemaakt om leraar te worden. 
Het meedenken, praten en adviseren over het schoolbeleid zal ik met veel enthousiasme en passie doen, omdat ik de invloed van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen van groot belang vindt.

Mariëlle van Dooren (teamgeleding)
Vanaf dit schooljaar mag ik de MR komen versterken. Mijn naam is Marielle van Dooren. Ik woon in Hoofddorp samen met mijn man en twee kinderen (16 en 11). Ik ben al sinds 1998 werkzaam in het onderwijs, voornamelijk in de onderbouw. In de afgelopen jaren heb ik MR ervaring opgedaan op drie verschillende scholen. Daarbij is mijn ervaring dat ik positief-kritisch meekijk in de MR. En nu ik les mag geven aan groep 1/2D op Tabitha zal ik ook hier graag mijn steentje bijdragen. 


Daniël de Nijs (teamgeleding)
Mijn naam is Daniël de Nijs en ben geboren in Hoofddorp. Ik heb vroeger zelf op Tabitha gezeten en geniet ervan om nu zelf hier voor de klas te staan. Als onderdeel van de MR denk ik een uitdaging gevonden te hebben waar ik mijn energie in kwijt kan. De kwaliteit van het onderwijs vind ik, zeker als meester, erg belangrijk, maar ook met plezier naar school gaan is belangrijk voor kinderen. Ik hoop met een onbevangen blik een waardevolle toevoeging te zijn voor de MR waarin de onderwijskwaliteit en plezier altijd het uitgangspunt zullen zijn voor mij. 


Louke Deurvorst (teamgeleding)
Mijn naam is Louke Deurvorst. Sinds 2014 ben ik werkzaam op cbs Tabitha. Met veel plezier sta ik
vo
or groep 4b. Daarnaast coördineer ik het cultuurprogramma en het creatief carrousel voor alle kinderen. Eind schooljaar 2020-2021 heb ik tijdelijk het MR-lidmaatschap overgenomen van een oud collega. In augustus ben ik door mijn collega’s gekozen om hen te vertegenwoordigen in de MR. Mijn doelstelling is om Tabitha te ondersteunen, om kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Ik wil de stem van het team in de MR laten horen en daarmee ook de communicatie met ouders, directie en bestuur bevorderen. Ik ga er voor; gemotiveerd en met positieve inzet!