Medezeggenschapsraad


 


Wat doen wij?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en bestaat bij ons op school uit tien personen. Daarnaast is er bij de vergaderingen altijd één lid van de directie aanwezig.
Onze MR bestaat uit een oudergeleding (in verhouding tot het aantal leerlingen op onze school) en een personeelsgeleding.

De MR heeft door de wet vastgestelde bevoegdheden, zoals het bespreken van de gang van zaken in de school met het bevoegd gezag. De MR is verder bevoegd om aan voorgenomen beleid instemming te geven, dan wel advies daarover uit te brengen. In het reglement is bepaald voor welke zaken de MR instemmingsrecht heeft en voor welke zaken adviesrecht.

De Medezeggenschapsraad vergadert zeven tot acht keer per jaar over zaken zoals benoemingen en het schoolplan. Deze vergaderingen zijn openbaar. Alle ouders en personeelsleden zijn dus welkom. De vergaderdata zijn terug te vinden op de jaarkalender. In sommige gevallen, bij reglement bepaald, kan van openbaarheid worden afgezien. Het reglement ligt ter inzage op school.

Een lid van de raad kan worden afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), een raad waarin alle scholen van de Schoolvereniging zitting hebben. In de GMR worden zaken besproken die betrekking hebben op alle scholen van de Vereniging.

Voor vragen aan de MR kunt u een email sturen aan:
mr@cbs-tabitha.nl

Ben u op zoek naar de informatie over de nieuwe schooltijden? Die vindt u hier:
Informatie nieuwe schooltijden 

In het schooljaar 2018-2019 zal de MR vergaderen op de volgende data, aanvangsttijd 20:00:
13 september 2018
11 oktober 2018
29 nvember 2018
17 januari 2019
7 maart 2019
16 mei 2019
27 juni 2019

Notulen 2017-2018
28 september 2017
2 november 2017
14 december 2017
22 maart 2018
17 mei 2018
21 juni 2018